71-75 cm
KOHAKU

Juara 2
1879
Kohaku, 71 cm
Pemilik: Henry Vonda - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 3
933
Kohaku, 75 cm
Pemilik: Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
1931
Taisho Sanshoku, 73 cm
Pemilik: Paulino Kwok - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
1934
Taisho Sanshoku, 74 cm
Pemilik: Paulino Kwok - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 3
2285
Taisho Sanshoku, 75 cm
Pemilik: Kimora Mercedes Lee - Tasikmalaya
Handling: Tasikigoi


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
1836
Showa Sanshoku, 75 cm
Pemilik: Chandra Putra - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
2227
Showa Sanshoku, 73 cm
Pemilik: Rudy Laij - Surabaya
Handling: Koi Koiku

Juara 3
1468
Showa Sanshoku, 75 cm
Pemilik: Magetan Nishikigoi - Magetan
Handling: Parahyangan Koi


SHIRO UTSURI

Juara 1
1938
Shiro Utsuri, 75 cm
Pemilik: Paulino Kwok - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
2470
Shiro Utsuri, 72 cm
Pemilik: George Anderson - Surabaya
Handling: Yanto


KOROMO

Juara 2
2243
Koromo, 73 cm
Pemilik: IRWAN BUDIANA - Blitar
Handling: Gang Koi Ft Rangers Koi Community


GOSHIKI


KUJAKU

Juara 1
1085
Kujaku, 75 cm
Pemilik: Aji Rahmat - Yogyakarta
Handling: Simple Koi


TANCHO

KINGINRIN B

HIKARI MOYOMONO

Juara 1
1843
Hikari Moyomono, 72 cm
Pemilik: Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi Ft Rangers Koi Community


KAWARIMONO


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
1622
Hi Ki Utsurimono, 75 cm
Pemilik: Herry Dragon - Jogjakarta
Handling: Japan Direct Koi CenterSHUSUI

Juara 1
1837
Shusui, 72 cm
Pemilik: Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi Ft Rangers Koi Community


ASAGI

Juara 1
937
Asagi, 75 cm
Pemilik: Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
1782
Hikari Mujimono, 74 cm
Pemilik: Andra Pribadi - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
1511
Hikari Mujimono, 74 cm
Pemilik: Magetan Nishikigoi - Magetan
Handling: Parahyangan Koi


MUJIMONO

Juara 1
2212
Mujimono, 75 cm
Pemilik: Rudy Laij - Surabaya
Handling: Koi Koiku

Juara 2
2182
Mujimono, 73 cm
Pemilik: KIF_IVAN - MADIUN
Handling: FU KOI CENTER

Juara 3
1856
Mujimono, 72 cm
Pemilik: Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi Ft Rangers Koi Community


KINGINRIN C

Juara 1
2650
Kinginrin C, 73 cm
Pemilik: ASTROKOI HENDY Feat MAHENDRA - Blitar
Handling: Omah Chagoi